Naudokite kodą "ACIU" ir gaukite 5% nuolaidą

NEMOKAMAS pristatymas užsakymams nuo 69€

Sąlygos ir taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes paspaudus mygtuką „Apmokėti“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.beautymaster.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. PIRKĖJO TEISĖS
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, gavo prekę. Atsisakant Sutarties prekė turi būti grąžinama Pardavėjui. Prekės grąžinimui taikomos šių Taisyklių 8 punkte „Prekių gražinimas“ nustatytos sąlygos.
2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4. PARDAVĖJO TEISĖS
4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją.

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, 8 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
5.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.

6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
6.1. Prekių kaina elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodoma Eurais su PVM.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu pagal suformuotą užsakymą. Tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į mūsų el. parduotuvės banko sąskaitą.
6.3. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir nuo to laiko skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
7.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas susijusias su transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.
7.8. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.
7.9. Tuo atveju, kai prekės yra eksportuojamos joms taikomos EXW – “Ex Works” pristatymo sąlygos.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
8.1. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui.
8.2. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.
8.3. Prekes grąžina Pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
8.4. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
8.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi siųsti, prieš tai informavęs Pardavėją, kontaktai nurodyti skiltyje “Kontaktai”.
8.6. Nekeičiamos ir negrąžinamos:
a) nesandėliuojamos – užsakomosios prekės;
b) elektroninė įranga.
8.7. Pardavėjui visiškai ar iš dalies nepatenkinus Pirkėjo pretenzijoje nustatytų Pirkėjo reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Juridinio asmens kodas: 188770044
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
www.vvtat.lt

9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
9.1. Kiekvienos mūsų elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie prekės esančiame aprašyme.
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
9.4. Jeigu garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų, trūkumai nėra netinkamo Prekės sandėliavimo, laikymo, eksponavimo ar naudojimo pasekmė ir Pirkėjas apie tokius trūkumus pranešė Pardavėjui nedelsiant jiems paaiškėjus, Pardavėjas savo nuožiūra arba pašalina trūkumus, arba, jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti, pakeičia Prekę nauja Preke.
9.5. Prekę garantiniam remontui atlikti pristato Pirkėjas. Garantinio taisymo laikas yra iki 30 dienų skaičiuojant nuo to kai netinkamos kokybės prekės gaunamos į garantinį serviso skyrių.
9.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamo naudoti termino pabaigos.

10. ATSAKOMYBĖ
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.